4. Oktobar 2022.

Privlačenje kvalitetnih kandidatkinja i kandidata za rad u javnoj upravi jedan je od važnih zadataka koji su prepoznati u Strategiji reforme javne uprave u Srbiji za period 2021–2030 i njenom pratećem Akcionom planu za period 2021 – 2025.

Promovisanje države kao poželjnog poslodavca deo je napora koje javna uprava sprovodi u skladu sa ovim planskim dokumentima. Kako se proces regrutacije kadrova za rad u javnoj upravi odvija preko Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije (SUK), posao predstavljanja javne uprave kao poželjnog poslodavca u dobrom delu je u rukama ove institucije.

Imajući u vidu da se radi o veoma značajnom poslu, na samom početku je bilo potrebno napraviti adekvatan plan komunikacije kako bi se definisali ciljevi, ciljne grupe, aktivnosti, sredstva i vremenski okvir za realizaciju aktivnosti. Službi za upravljanje kadrovima su pomoć u kreiranju Plana komunikacije  pružili su eksperti projekta "EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave". Kroz seriju radionica sa predstavnicima SUK-a i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave analizirani su aktuelna situacija i izazovi sa kojima se u ovoj oblasti susreće javna uprava i predložene komunikacione aktivnosti koje bi trebalo da doprinesu da se poveća broj kvalitetnih kandidatkinja i kandidata  koji se javljaju na konkurse za otvorene pozicije u javnoj upravi.

Ovaj dokument će poslužiti kao putokaz javnoj upravi u kreiranju komunikacionih aktivnosti koje bi trebalo da dovedu do bolje percepcije javnosti o javnoj upravi kao poželjnom poslodavcu.