Reforma javne uprave u medijima

4. Oktobar 2022.

Uspeh reforme javne uprave umnogome zavisi i od toga koliko su građanke i građani upoznati sa aktivnostima koje se sprovode i njihovim rezultatima. Stoga je 2020. godine u okviru projekta “EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave”, a u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave pokrenuta kontinuirana medijska kampanja pod nazivom “Reforma javne uprave je…”.

U saradnji sa jednim brojem nacionalnih i lokalnih medija pripremani su posebni tekstovi, prilozi i intervjui koji su pokrivali različite aspekte reforme javne uprave i donosili građankama i građanima najvažnije informacije o aktivnostima u okviru reforme i rezultatima koji bi trebalo da doprinesu efikasnijem radu javne uprave i boljim uslugama koje pruža građankama i građanima i privredi u Srbiji.

Pored tema iz delokruga rada Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u okviru kampanje su obrađivane i teme iz domena drugih institucija koje su uključene u proces reforme javne uprave.

Ovo je bilo naročito važno tokom 2020. godine i pandemije COVID-19 kada su kroz priloge u medijima građanima predočavane informacije o novim uslugama koje su tada uvedene kao deo odgovora javne uprave na situaciju sa pandemijom. 

Tokom 2020 i 2021 godine kroz medije je plasirano:

  • 38 priloga na nacionalnim TV stanicama
  • 51 tekst u štampanim izdanjima dnevnih novina
  • 64 teksta u onlajn medijima
  • 25 agencijskih tekstova
  • 464 priloga u lokalnim medijima (TV stanice i internet portali)

Kampanja je nastavljena i tokom 2022. godine.