Napravljene smernice za komuniciranje reforme javne uprave i korišćenje društvenih mreža

12. Oktobar 2021.

Sa ciljem da javna uprava što bolje komunicira i građanima predstavi proces i rezultate reforme javne uprave, projekat Evropske unije „Podrška vidljivosti i komuniciranju reforme javne uprave“ pripremio je dva važna i korisna dokumenta namenjena pre svega zaposlenima u sektorima za odnose sa javnošću organa javne uprave na svim nivoima. U pitanju su „Smernice za komuniciranje reforme javne uprave“ i „Smernice za korišćenje društvenih mreža za organe i institucije javne uprave“. Oba dokumenta su nastala u okviru aktivnosti predviđenih  Strategijom reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030. godine i pratećim Akcionim planom. 

Dokument „Smernice za komuniciranje reforme javne uprave“ namenjen je, pre svega, zaposlenima u odeljenjima za odnose sa javnošću, odnosno svima koji se u javnoj upravi bave komunikacijom i u ime svojih institucija komuniciraju teme u vezi sa reformom javne uprave. Naime, kao jedan od ključnih razloga za nedovoljno dobru komunikaciju sa građanima na temu reforme javne uprave prepoznat je nedostatak koordinacije i standardizacije komunikacije institucija reforme javne uprave. Stoga je ovaj dokument pripremljen da služi kao podsetnik sa setom pravila za komuniciranje reforme javne uprave kojeg su dužne da se pridržavaju sve institucije javne uprave. Smernice sadrže: Vodič za upotrebu grafičkih elemenata vizuelnog identiteta „Uprava po meri svih nas“ i Komunikacione smernice za promovisanje procesa i rezultata reforme javne uprave.

„Smernice za korišćenje društvenih mreža za organe i institucije javne uprave“ se naslanjaju na slične dokumente koje je javna uprava pripremala u prethodnom periodu i pruža najnoviji uvid u upravljanje nalozima i kreiranje sadržaja koji se objavljuju da društvenim mrežama. Imajući u vidu da su društvene mreže veoma aktivni i kompetitivni kanali komunikacije koji se kontinuirano unapređuju, kao i da se njihove funkcionalnosti često menjaju, ovaj dokument ukazuje na značaj pravilne komunikacije na društvenim mrežama kako bi se rad institucija približio javnosti i podstakao javnu diskusiju.

Primenom preporuka koje su date u oba ova dokumenta obezbeđuje se da institucije o reformi javne uprave komuniciraju na standardizovan način kako bi građani bolje razumeli proces i rezultate ove reforme.