Godišnji izveštaj o sprovođenju Strategije reforme javne uprave

19. Septembar 2022.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao nadležni organ za oblast reforme javne uprave u Srbiji, svake godine priprema Godišnji izveštaj o sprovođenju Strategije reforme javne uprave. Poslednje 3 godine ovaj izveštaj se priprema uz podršku projekta „EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“.

Godišnji izveštaj prikazuje podatke o realizaciji mera i aktivnosti koje su predviđene Strategijom reforme javne uprave za period 2021 – 2030 i pratećim Akcionim planom za period 2021 – 2025.

Projekat „EU za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave“ je pored dizajna samog dokumenta podržao MDULS i u procesu analize prikupljenih podataka i pripremi segmenta koji se odnosi na komunikacione aktivnosti sprovedene tokom godine.


Godišnji izveštaj za 2021. godinu https://rju.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/StrategijaRJU_Godisnjiizvestaj2021.pdf

Godišnji izveštaj za 2020. godinu https://rju.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/mduls-godisnji-izvestaj-2020-04-03-duplerice.pdf

Godišnji izveštaj za 2019. godinu https://rju.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/S2.1-Nacrt-Godi%C5%A1njeg-izve%C5%A1taja-za-2019.-godinu-o-implementaciji-AP-RJU-2018-2020.pdf